htt://www.thuyngocha.com         Email :Tamhn@thuyngocha.com             Tell : 0918559817        Địa chỉ :273/2 Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Home    |    About    |   Contact    |   News    |    Services     |  Entertainment   

Product categories

     BEARINGS 
     CHINA BEARINGS 
     PILLOW BLOCKS 
     BELT 
     GREASE 
     CATALOG BEARING & BELT 

Online counseling

   Hà (Ms) Tel 0918.55.9817

   C??ng (Mr) Tel 0982.892.684

   Linh (Mr) Tel 0948799336

   Nh? (Mr) Tel (08) 35151004

   Nga (Ms) Tel (08) 35153233

Access strategy


            Online:   2
Lược truy cập:   4292849   lan

DOWNLOAD price

TIN TỨC & SỰ KIỆN      
Optibelt m? r?ng di?n tích kho s?n xu?t nh?m ?áp ?ng l??ng dây curoa l?n cho khách hàng
Thứ sáu, 24/02/2017 

Công ty phát tri?n và s?n xu?t h? th?ng dây curoa tùy ch?nh cho l?nh v?c ?ng d?ng c?a khách hàng c? th? d?a trên polyurethane và dây curoa cao su và cung c?p cao c?p b?ng bánh r?ng và dây curoa polyurethane ph?ng.

Chi tiết »
Dây curoa SUPER AG-X
Thứ ba, 24/01/2017 

B?ng cách s? d?ng công ngh? m?i ???c phát tri?n và lơi cao su V, ch?t l??ng dây curoa SUPER AG-X ?ă nhanh chóng ???c c?i thi?n và kh? n?ng ch?ng n?t và ?? b?n ho?t ??ng lâu dài.

Chi tiết »
Ṿng bi, b?c ??n NSK dành cho xe l?n
Thứ năm, 19/01/2017 

M?t lo?i ṿng bi, b?c ??n ???c phát tri?n cho các thành ph?n caster ph? tr? ?? ??t ???c thi?t k? nh? cu?i cùng và t?n th?t ma sát th?p mà ng??i s? d?ng yêu c?u trong nh?ng chi?c xe c?a h?.

Chi tiết »
Thay th? ṿng bi, b?c ??n cho ??ng c? ?i?n t?i m?t nhà máy c?a ??c
Thứ hai, 09/01/2017 

M?t công ty c?a ??c ?ă yêu c?u b?o tŕ và s?a ch?a thi?t b? ??ng c? ?i?n ?ă tr?i qua m?t th?i gian ho?t ??ng lâu dài, ?ó là ṿng bi tiêu chu?n ???c s? d?ng trong ??ng c? ?i?n. NSK ?ă ???c yêu c?u t́m m?t gi?i pháp cho v?n ?? này ?? t?ng th?i gian ho?t ??ng c?a thi?t b?. NSK th?c hi?n ?ng d?ng và t́m ra nguyên nhân.

Chi tiết »
Ḍng s?n ph?m NSK Linear Guide™ NH/NS chi?n th?ng t?i 2016 CHO Monozukuri
Thứ tư, 28/12/2016 

Ḍng s?n ph?m NSK Linear Guide™ NH/NS chi?n th?ng t?i 2016 CHO Monozukuri. Các gi?i th??ng cho ḍng s?n ph?m NH / NS có tu?i th? g?p ?ôi so v?i s?n ph?m thông th??ng do vi?c áp d?ng m?t công ngh? m?i. Nh?ng s?n ph?m và công ngh? ??ng sau ?ó ??t ???c s? công nh?n cho góp ph?n kéo dài tu?i th? thi?t b? lâu h?n và kích th??c thi?t b? nh? h?n.

Chi tiết »
Tŕnh bày 1 đến 40 (trong 198 tin)Kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>] [>]

 

   Product Promotions 

Product seller

Advertising products

Home    |    About    |   Contact    |   News    |    News     |  Entertainment   

THUY NGOC HA SERVICE & COMMERCIAL PRODUCTION LTD COMPANY
Tel :  08.36.020.989 - Hotline: 0918.559.817       
Address : 354/83  Phan  Van  Tri street,  Ward 11, Binh  Thanh Distric, Ho Chi Minh City
Branch address  : 273/2 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phu Nhuan Distric, Ho Chi Minh City
Web: http://www.thuyngocha.com        
Email :Tamhn@thuyngocha.com